1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Havas Media Sp. z o.o. (Havas Media) z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1.
  2. Havas Media wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod.pl@havas.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Podane dobrowolnie przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania linków do bezpłatnych pobrań branżowych raportów HMG oraz otrzymywania zaproszeń na webinaria i konferencje organizowane przez: Havas Media Sp. z o.o. przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679).
  4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom niż Havas Media.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony po uprzednim otrzymaniu Państwa zgody.
  8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może odbyć się poprzez drogę elektroniczną na adres iod.pl@havas.com.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Havas Media w celu świadczenia usługi udostępnienia otrzymywania linków do bezpłatnych pobrań branżowych raportów HMG. Brak podania danych osobowych wymaganych przez Havas Media będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.